SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện thủ tục, trình tự luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất tái định cư Hướng dẫn thực hiện thủ tục, trình tự luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất tái định cư

     Về thủ tục, trình tự luân chuyển và giải quyết hồ sơ:

     Thủ tục, trình tự luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất tái định cư thực hiện như trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

     - Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và xác lập hồ sơ; sau đó thực hiện chuyển thông tin và hồ sơ kèm theo cho cơ quan Tài nguyên môi trường quận, huyện để lập thủ tục trình UBND quận, huyện ban hành Quyết định giao đất và đồng thời chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đãng ký đất đai tại các quận, huyện (gồm 01 bộ chính và 02 bộ sao). Thời gian thực hiện tại Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của người sử dụng đất.

     - Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND quận, huyện ban hành Quyết định giao đất và chuyển giao Quyết định cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

     - Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện lập Phiếu chuyển thông tin kèm theo hồ sơ có liên quan chuyển cho Chi cục Thuế các quận, huyện (nơi có đất) để tính thu tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan;

     - Chi cục Thuế quận, huyện xác định và ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thời hạn:

     + Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

     + Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

     Thông báo được lập thành 04 bản để gửi: 01 bản cho người sử dụng đất, 01 bản cho Chi nhánh Vãn phòng Đăng ký đất đai, 01 bản cho Kho bạc Nhà nước, 01 bản lưu tại Chi cục Thuế.

     - Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính, Chi cục Thuế quận, huyện phải thực hiện chuyển Thông báo đến người sử dụng đất.

     Trường hợp chuyển Thông báo bằng đường bưu điện theo địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người sử dụng đất đã ghi trong Phiếu chuyển thông tin thì phải gửi theo hình thức “gửi đảm bảo”.

     Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người sử dụng đất, việc giao nhận phải ghi vào “Sổ giao nhận Thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai” theo Mẫu số 03/LCHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Chi nhánh Vãn phòng Đãng ký đất đai tại các quận, huyện để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Về việc ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư:

     Việc ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất táỉ định cư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng,

     Đối với trường hợp được nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp người sử dụng đất thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

     Người sử dụng đất viết đơn đề nghị ghi nợ kèm theo hồ sơ giao đất tái định cư gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất để được giải quyết ghi nợ tiền sử dụng đất.

     Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận, theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi Cục Thuế.

     Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan Thuế xác nhận thanh toán nợ tiền sử dụng đất (theo Mẫu số 03 và Mẫu số 04 quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính) để người sử dụng đất đến Chi nhánh Vãn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố