SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Thực hiện luật công chứng 2014 về việc chứng thực, sao y. Thực hiện luật công chứng 2014 về việc chứng thực, sao y.

Thực hiện luật công chứng 2014 về việc chứng thực, sao y.

Thực hiện luật công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành thay thế luật công chứng năm 2006.

Theo đó kể từ ngày 01-01-2015, Văn phòng công chứng Phạm Văn Khánh nhận: 

  • Công chứng các bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, và ngược lại.
  • Chứng thực bản sao từ bản chính.
  • Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.