SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM VĂN KHÁNH

 955 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
02363.944.955   -     Email: pvk@congchungdanang.vn
Công chứng Phạm Văn Khánh Đà Nẵng

Bảng giá đất Bảng giá đất

Bảng giá đất

Hướng dẫn thực hiện thủ tục, trình tự luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất tái định cư

Hướng dẫn thực hiện thủ tục, trình tự luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất tái định cư
Bảng giá đất

Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2019

Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2019(Kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng)